Chính sách và quy định chung

 Ngày đăng: 01 tháng 04, 2023

  Chính sách và quy định chung

  1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

  Khi sử dụng Website của DOFA Smart, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. DOFA Smart có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

  2. Tính chất của thông tin hiển thị

  Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về DOFA Smart, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà mà DOFA Smart đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

  3. Liên kết đến Website khác

  Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. DOFA Smart không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. DOFA Smart từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

  4. Liên kết từ Website khác

  DOFA Smart không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website mà chưa có sự đồng ý của DOFA Smart.

  5. Miễn trừ trách nhiệm

  • Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía DOFA Smart về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn.
  • DOFA Smart từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.
  • Khi truy cập vào website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng DOFA Smart, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc:
   (1) Sử dụng các thông tin trên website này;
   (2) Các truy cập kết nối từ website này;
   (3) Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của DOFA Smart.
   Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

  6. Quyền sở hữu trí tuệ

  Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của DOFA Smart và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho DOFA Smart và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:
  (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
  (2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của DDG.

  7. Điều chỉnh và sửa đổi

  DOFA Smart bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.


  General policies and regulations

  1. Accept the Conditions of Use

  When using the DOFA Smart Website, you automatically accept the terms and conditions of use set forth below. For the latest revisions, you are advised to check the “Conditions of Use” from time to time. DOFA Smart reserves the right to change, adjust, add or remove the contents of the “Terms of Use” at any time. If you continue to use the Website after such changes, it means that you have accepted such changes.

  2. The nature of the information displayed

  The content displayed on the Website is for the purpose of providing information about DOFA Smart, about product and service information that DOFA Smart is providing. Other relevant information to serve the needs of customers are clearly stated the source of the source.

  3. Links to Other Websites

  The Website provides some links to other Web sites or data sources. You are solely responsible for using these links. DOFA Smart does not conduct appraisals or endorse the content, accuracy, or views expressed at these Web sites and linked data sources. DOFA Smart disclaims any liability with respect to the accuracy, content, security and display or obfuscation of information on such Web sites and data sources.

  4. Links from Other Websites

  DOFA Smart does not allow any internet service provider to "place all" or "embed" any element of this Website to another page or use techniques that alter the appearance/display. default display of the Website without the consent of DOFA Smart.

  5. Disclaimer

  The information displayed on this website does not come with any guarantee or commitment from DOFA Smart about the suitability of the product or service that the buyer has selected.

  DOFA Smart disclaims any responsibility or guarantees that the website will be free of operational errors, safe, uninterrupted, or accurate, complete and timely of the information displayed.

  By accessing this website, you implicitly agree that DOFA Smart, other suppliers, affiliated partners and their employees are not responsible for any injury, loss, claim, or injury. damages, direct or indirect, unforeseen or consequential damages of any kind arising from:

  (1) Use the information on this website;

  (2) Links from this website;

  (3) Sign up as a member, sign up for emails, or join the DOFA Smart frequent flyer program.

  The above conditions and restrictions are only valid within the current legal framework.

  6. Intellectual Property Rights

  This website and all content placed and displayed are owned and exclusively exploited by DOFA Smart and other related suppliers. Any use, quotation must not cause damage to DOFA Smart and must comply with the following conditions:

  (1) For personal, non-commercial use only;

  (2) All copies or citations must retain the copyright mark or other notices of intellectual property rights as shown in the original version; and All content provided on this Website may not be reproduced, displayed, published, disseminated, reported or circulated to anyone, in any way, including on the Website. other independents without the approval of the DDG.

  7. Adjustment and modification

  DOFA Smart reserves the right to change, modify or terminate the operation of this Website at any time.


  Politiques et règlements généraux

  1. Acceptez les conditions d'utilisation

  Lorsque vous utilisez le site Web DOFA Smart, vous acceptez automatiquement les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous. Pour les dernières révisions, il est conseillé de vérifier les « Conditions d'utilisation » de temps en temps. DOFA Smart se réserve le droit de modifier, ajuster, ajouter ou supprimer le contenu des « Conditions d'utilisation » à tout moment. Si vous continuez à utiliser le site Web après de telles modifications, cela signifie que vous avez accepté ces modifications.

  2. La nature des informations affichées

  Le contenu affiché sur le site Web a pour but de fournir des informations sur DOFA Smart, sur les informations sur les produits et services que DOFA Smart fournit. D'autres informations pertinentes pour répondre aux besoins des clients sont clairement indiquées la source de la source.

  3. Liens vers d'autres sites Web

  Le site Web fournit des liens vers d'autres sites Web ou sources de données. Vous êtes seul responsable de l'utilisation de ces liens. DOFA Smart ne procède pas à des évaluations ni n'approuve le contenu, l'exactitude ou les opinions exprimées sur ces sites Web et sources de données liées. DOFA Smart décline toute responsabilité quant à l'exactitude, le contenu, la sécurité et l'affichage ou l'obscurcissement des informations sur ces sites Web et sources de données.

  4. Liens provenant d'autres sites Web

  DOFA Smart n'autorise aucun fournisseur de services Internet à "placer tout" ou "intégrer" tout élément de ce site Web sur une autre page ou à utiliser des techniques qui modifient l'apparence/l'affichage par défaut du site Web sans le consentement de DOFA Smart.

  5. Clause de non-responsabilité

  Les informations affichées sur ce site Web ne sont accompagnées d'aucune garantie ou engagement de DOFA Smart quant à l'adéquation du produit ou du service que l'acheteur a sélectionné.

  DOFA Smart décline toute responsabilité ou garantit que le site Web sera exempt d'erreurs de fonctionnement, sûr, ininterrompu ou exact, complet et opportun des informations affichées.

  En accédant à ce site Web, vous acceptez implicitement que DOFA Smart, les autres fournisseurs, les partenaires affiliés et leurs employés ne sont pas responsables de toute blessure, perte, réclamation ou dommage, direct ou indirect, imprévu ou consécutif de quelque nature que ce soit résultant de :

  (1) Utiliser les informations sur ce site Web ;

  (2) Liens de ce site Web ;

  (3) Inscrivez-vous en tant que membre, inscrivez-vous pour recevoir des e-mails ou rejoignez le programme de fidélisation DOFA Smart.

  Les conditions et restrictions ci-dessus ne sont valables que dans le cadre légal en vigueur.

  6. Droits de propriété intellectuelle

  Ce site Web et tout le contenu placé et affiché sont détenus et exploités exclusivement par DOFA Smart et d'autres fournisseurs liés. Toute utilisation, devis ne doit pas causer de dommage à DOFA Smart et doit respecter les conditions suivantes :

  (1) Pour un usage personnel et non commercial uniquement ;

  (2) Toutes les copies ou citations doivent conserver la marque de droit d'auteur ou d'autres avis de droits de propriété intellectuelle comme indiqué dans la version originale ; et Tout contenu fourni sur ce site Web ne peut être reproduit, affiché, publié, diffusé, rapporté ou diffusé à qui que ce soit, de quelque manière que ce soit, y compris sur le site Web d'autres indépendants sans l'approbation du DDG.

  7. Réglage et modification

  DOFA Smart se réserve le droit de changer, modifier ou mettre fin au fonctionnement de ce site Web à tout moment.


  Allgemeine Richtlinien und Vorschriften

  1. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen

  Wenn Sie die DOFA Smart-Website nutzen, akzeptieren Sie automatisch die unten aufgeführten Nutzungsbedingungen. Wir empfehlen Ihnen, die „Nutzungsbedingungen“ von Zeit zu Zeit zu überprüfen, um die neuesten Änderungen zu erfahren. DOFA Smart behält sich das Recht vor, den Inhalt der „Nutzungsbedingungen“ jederzeit zu ändern, anzupassen, hinzuzufügen oder zu entfernen. Wenn Sie die Website nach solchen Änderungen weiterhin nutzen, bedeutet dies, dass Sie diese Änderungen akzeptiert haben.

  2. Die Art der angezeigten Informationen

  Der auf der Website angezeigte Inhalt dient der Bereitstellung von Informationen über DOFA Smart sowie über Produkt- und Serviceinformationen, die DOFA Smart bereitstellt. Andere relevante Informationen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, werden unter Angabe der Quelle klar angegeben.

  3. Links zu anderen Websites

  Die Website bietet einige Links zu anderen Websites oder Datenquellen. Für die Nutzung dieser Links sind Sie allein verantwortlich. DOFA Smart führt keine Bewertungen durch und befürwortet den Inhalt, die Richtigkeit oder die auf diesen Websites und verlinkten Datenquellen geäußerten Ansichten nicht. DOFA Smart lehnt jegliche Haftung hinsichtlich der Richtigkeit, des Inhalts, der Sicherheit und der Anzeige oder Verschleierung von Informationen auf solchen Websites und Datenquellen ab.

  4. Links von anderen Websites

  DOFA Smart gestattet keinem Internetdienstanbieter, ohne die Zustimmung von DOFA Smart alle Elemente dieser Website auf einer anderen Seite zu „platzieren“ oder einzubetten oder Techniken zu verwenden, die das Erscheinungsbild/die Anzeige verändern. Standardanzeige der Website.

  5. Haftungsausschluss

  Die auf dieser Website angezeigten Informationen beinhalten keine Garantie oder Verpflichtung von DOFA Smart hinsichtlich der Eignung des vom Käufer ausgewählten Produkts oder der Dienstleistung.

  DOFA Smart lehnt jegliche Verantwortung oder Garantie dafür ab, dass die Website frei von Betriebsfehlern, sicher und ununterbrochen ist oder dass die angezeigten Informationen korrekt, vollständig und aktuell sind.

  Durch den Zugriff auf diese Website erklären Sie sich stillschweigend damit einverstanden, dass DOFA Smart, andere Lieferanten, verbundene Partner und deren Mitarbeiter nicht für Verletzungen, Verluste, Ansprüche oder Verletzungen verantwortlich sind. Schäden, direkte oder indirekte, unvorhergesehene Schäden oder Folgeschäden jeglicher Art, die sich aus Folgendem ergeben:

  (1) Nutzung der Informationen auf dieser Website;

  (2) Links von dieser Website;

  (3) Melden Sie sich als Mitglied an, melden Sie sich für E-Mails an oder nehmen Sie am Vielfliegerprogramm DOFA Smart teil.

  Die vorstehenden Bedingungen und Einschränkungen gelten nur im jeweils aktuellen rechtlichen Rahmen.

  6. Geistige Eigentumsrechte

  Diese Website und alle dort platzierten und angezeigten Inhalte sind Eigentum von DOFA Smart und anderen verbundenen Anbietern und werden ausschließlich von diesen genutzt. Jegliche Nutzung bzw. jedes Angebot darf DOFA Smart keinen Schaden zufügen und muss den folgenden Bedingungen entsprechen:

  (1) Nur für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch;

  (2) Alle Kopien oder Zitate müssen das Urheberrechtszeichen oder andere Hinweise auf geistige Eigentumsrechte wie in der Originalversion enthalten; und Alle auf dieser Website bereitgestellten Inhalte dürfen ohne die Genehmigung der DDG nicht reproduziert, angezeigt, veröffentlicht, verbreitet, gemeldet oder in irgendeiner Weise an Dritte weitergegeben werden, auch nicht an andere Unabhängige.

  7. Anpassung und Änderung

  DOFA Smart behält sich das Recht vor, den Betrieb dieser Website jederzeit zu ändern, zu modifizieren oder einzustellen.


  Políticas y regulaciones generales

  1. Acepto las Condiciones de Uso

  Al utilizar el sitio web DOFA Smart, acepta automáticamente los términos y condiciones de uso que se establecen a continuación. Para las últimas revisiones, se recomienda consultar las “Condiciones de uso” de vez en cuando. DOFA Smart se reserva el derecho de cambiar, ajustar, agregar o eliminar el contenido de los “Términos de uso” en cualquier momento. Si continúa utilizando el sitio web después de dichos cambios, significa que los ha aceptado.

  2. La naturaleza de la información mostrada

  El contenido que se muestra en el sitio web tiene el propósito de proporcionar información sobre DOFA Smart, sobre información de productos y servicios que proporciona DOFA Smart. Otra información relevante para atender las necesidades de los clientes se indica claramente la fuente de la fuente.

  3. Enlaces a otros sitios web

  El sitio web proporciona algunos enlaces a otros sitios web o fuentes de datos. Usted es el único responsable del uso de estos enlaces. DOFA Smart no realiza evaluaciones ni respalda el contenido, la precisión o las opiniones expresadas en estos sitios web y fuentes de datos vinculadas. DOFA Smart se exime de cualquier responsabilidad con respecto a la precisión, el contenido, la seguridad y la visualización u ofuscación de la información en dichos sitios web y fuentes de datos.

  4. Enlaces de otros sitios web

  DOFA Smart no permite que ningún proveedor de servicios de Internet "coloque todo" o "incruste" ningún elemento de este sitio web en otra página ni utilice técnicas que alteren la apariencia/visualización predeterminada del sitio web sin el consentimiento de DOFA Smart.

  5. Descargo de responsabilidad

  La información que se muestra en este sitio web no conlleva ninguna garantía o compromiso por parte de DOFA Smart sobre la idoneidad del producto o servicio que el comprador haya seleccionado.

  DOFA Smart se exime de cualquier responsabilidad o garantiza que el sitio web estará libre de errores operativos, seguro, ininterrumpido o preciso, completo y oportuno de la información mostrada.

  Al acceder a este sitio web, acepta implícitamente que DOFA Smart, otros proveedores, socios afiliados y sus empleados no son responsables de ninguna lesión, pérdida, reclamación o daño, directo o indirecto, imprevisto o consecuente de cualquier tipo que surja de:

  (1) Utilizar la información de este sitio web;

  (2) Enlaces desde este sitio web;

  (3) Regístrese como miembro, regístrese para recibir correos electrónicos o únase al programa de viajero frecuente DOFA Smart.

  Las condiciones y restricciones anteriores sólo son válidas dentro del marco legal vigente.

  6. Derechos de propiedad intelectual

  Este sitio web y todo el contenido colocado y mostrado son propiedad de DOFA Smart y otros proveedores relacionados y los explotan exclusivamente. Cualquier uso, cotización no debe causar daño a DOFA Smart y debe cumplir con las siguientes condiciones:

  (1) Solo para uso personal, no comercial;

  (2) Todas las copias o citas deben conservar la marca de derechos de autor u otros avisos de derechos de propiedad intelectual como se muestra en la versión original; y Todo el contenido provisto en este sitio web no puede ser reproducido, mostrado, publicado, difundido, informado o circulado a nadie, de ninguna manera, incluyendo en el sitio web a otros independientes sin la aprobación de la DDG.

  7. Ajuste y modificación

  DOFA Smart se reserva el derecho de cambiar, modificar o terminar el funcionamiento de este Sitio Web en cualquier momento.


  一般政策法规

  1.接受使用条件

  使用 DOFA Smart 网站时,您自动接受以下使用条款和条件。 对于最新的修订,建议您不时查看“使用条件”。 DOFA Smart保留随时更改、调整、增加或删除“使用条款”内容的权利。 如果您在此类更改后继续使用本网站,则表示您已接受此类更改。

  2.显示信息的性质

  本网站显示的内容旨在提供有关DOFA Smart 的信息,以及DOFA Smart 提供的产品和服务信息。 其他为服务客户需要而提供的相关资料均注明出处来源。

  3. 与其他网站的链接

  本网站提供一些指向其他网站或数据源的链接。 您对使用这些链接负全部责任。 DOFA Smart 不对这些网站和链接数据源中的内容、准确性或表达的观点进行评估或认可。 DOFA Smart 对此类网站和数据源上信息的准确性、内容、安全性以及显示或混淆不承担任何责任。

  4. 来自其他网站的链接

  DOFA Smart 不允许任何互联网服务提供商在未经 DOFA Smart 同意的情况下将本网站的任何元素“全部放置”或“嵌入”到另一个页面或使用改变网站外观/显示的技术。默认显示。

  5.免责声明

  本网站所显示的信息不附带DOFA Smart对买家选择的产品或服务的适用性的任何保证或承诺。

  DOFA Smart 不承担任何责任或保证本网站不会出现操作错误、安全、不间断或准确、完整和及时显示的信息。

  访问本网站即表示您默示同意 DOFA Smart、其他供应商、附属合作伙伴及其员工不对任何类型的伤害、损失、索赔或伤害、损害、直接或间接、不可预见或后果性损害负责:

  (1) 使用本网站信息;

  (2) 来自本网站的链接;

  (3) 注册会员,注册邮箱,或加入DOFA Smart常旅客计划。

  上述条件和限制仅在现行法律框架内有效。

  六、知识产权

  本网站及所有放置和展示的内容均为DOFA Smart及其他相关供应商所有并独家使用。 任何使用、引用不得对DOFA Smart造成损害,必须符合以下条件:

  (1) 仅供个人、非商业用途;

  (2) 所有复制品或引用必须保留原版所示的版权标志或其他知识产权声明; 未经 DDG 批准,不得以任何方式向任何人(包括网站上的其他独立人士)复制、展示、出版、传播、报告或传播本网站上提供的所有内容。

  七、调整修改

  DOFA Smart保留随时更改、修改或终止本网站运营的权利。


  Politiche e regolamenti generali

  1. Accetta le Condizioni d'uso

  Quando si utilizza il sito DOFA Smart, si accettano automaticamente i termini e le condizioni d'uso indicati di seguito. Per le ultime revisioni, si consiglia di verificare di volta in volta le “Condizioni d'Uso”. DOFA Smart si riserva il diritto di modificare, adattare, aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento il contenuto delle “Condizioni d'uso”. Se continui a utilizzare il sito Web dopo tali modifiche, significa che hai accettato tali modifiche.

  2. La natura delle informazioni visualizzate

  Il contenuto visualizzato sul sito Web ha lo scopo di fornire informazioni su DOFA Smart, sui prodotti e sui servizi forniti da DOFA Smart. Altre informazioni rilevanti per soddisfare le esigenze dei clienti sono chiaramente indicate la fonte della fonte.

  3. Link ad altri siti web

  Il sito Web fornisce alcuni collegamenti ad altri siti Web o fonti di dati. L'utente è l'unico responsabile dell'utilizzo di questi collegamenti. DOFA Smart non conduce valutazioni né approva il contenuto, l'accuratezza o le opinioni espresse in questi siti Web e nelle fonti di dati collegate. DOFA Smart declina ogni responsabilità in merito all'accuratezza, al contenuto, alla sicurezza e alla visualizzazione o all'offuscamento delle informazioni su tali siti Web e fonti di dati.

  4. Link da altri siti web

  DOFA Smart non consente a nessun fornitore di servizi Internet di "posizionare tutto" o "incorporare" qualsiasi elemento di questo sito Web in un'altra pagina o utilizzare tecniche che alterano l'aspetto/visualizzazione predefinita del sito Web senza il consenso di DOFA Smart.

  5. Dichiarazione di non responsabilità

  Le informazioni visualizzate su questo sito Web non comportano alcuna garanzia o impegno da parte di DOFA Smart in merito all'idoneità del prodotto o servizio che l'acquirente ha selezionato.

  DOFA Smart declina ogni responsabilità o garantisce che il sito Web sia privo di errori operativi, sicuro, ininterrotto o accurato, completo e tempestivo delle informazioni visualizzate.

  Accedendo a questo sito Web, accetti implicitamente che DOFA Smart, altri fornitori, partner affiliati e i loro dipendenti non sono responsabili per eventuali lesioni, perdite, reclami o danni, diretti o indiretti, imprevisti o consequenziali di qualsiasi tipo derivanti da:

  (1) Utilizzare le informazioni su questo sito Web;

  (2) Collegamenti da questo sito web;

  (3) Iscriviti come membro, iscriviti alle e-mail o unisciti al programma frequent flyer DOFA Smart.

  Le condizioni e le restrizioni di cui sopra sono valide solo nell'ambito dell'attuale quadro giuridico.

  6. Diritti di proprietà intellettuale

  Questo sito Web e tutti i contenuti inseriti e visualizzati sono di proprietà e vengono utilizzati esclusivamente da DOFA Smart e altri fornitori correlati. Qualsiasi utilizzo, quotazione non deve arrecare danno a DOFA Smart e deve rispettare le seguenti condizioni:

  (1) Solo per uso personale e non commerciale;

  (2) Tutte le copie o citazioni devono conservare il marchio di copyright o altri avvisi di diritti di proprietà intellettuale come mostrato nella versione originale; e Tutti i contenuti forniti su questo sito Web non possono essere riprodotti, visualizzati, pubblicati, diffusi, segnalati o diffusi a nessuno, in alcun modo, incluso sul sito Web. altri indipendenti senza l'approvazione del DDG.

  7. Adeguamento e modifica

  DOFA Smart si riserva il diritto di cambiare, modificare o interrompere il funzionamento di questo sito web in qualsiasi momento.

  Bình luận

  Đã có bình luận và đánh giá

  Bạn đánh giá sản phẩm này bao nhiêu sao ...

  Vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận !

  Hủy
  Chat hỗ trợ
  Chat ngay